Koronka do św. Franciszka

I

Na krzyżyku: Całujemy krzyż i robimy Znak Krzyża Świętego mówiąc: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na pierwszym paciorku: O chwalebny święty Franciszku, który dobrowolnie zrzekłeś się wszystkich wygód i bogactw, żeby wieść bardziej doskonalsze życie w ubóstwie i naśladowaniu Chrystusa, wyjednaj nam łaskę odrzucania wszystkich marności tego świata, abyśmy zabezpieczyli sobie wieczne Skarby w Niebie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Na drugim paciorku: O chwalebny święty Franciszku, który w ciągu całego życia płakałeś nad męką Zbawiciela, a najbardziej gorliwie pracowałeś dla zbawienia dusz. Wyjednaj, proszę, łaskę, abym płakał nad sobą, kiedy zgrzeszę i nad tymi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa. Wyproś łaskę, abyśmy mogli dołączyć do tych, którzy wiecznie błogosławią Boże Miłosierdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Na środkowym medaliku ze św. Franciszkiem: O chwalebny święty Franciszku, który umiłowałeś ponad wszystko cierpienia i krzyże, zasłużyłeś, aby mieć na swoim ciele cudowne stygmaty, przez które stałeś się żywym obrazem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Wyjednaj nam, prosimy łaskę, abyśmy cierpliwie, pokornie i cicho znosili cierpienia i krzyże ciała, i przez to zasłużyli na pociechę, którą Pan Jezus obiecał wszystkim, którzy płaczą.

„Jeżeli bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze”.

Módl się za nami, święty Franciszku, abyśmy mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej koronce. Módl się za nami, szczególnie, żebyśmy otrzymali łaskę wytrwania, łaskę świętej śmierci i szczęśliwej wieczności.

Na 5 częściach po 3 paciorki każda: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu: O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na dodatkowym medaliku ze św. Franciszkiem i wilkiem: Boże, nasz Ojcze Niebieski, który stworzyłeś świat, by służył ludzkości i prowadził ich do Twego Królestwa, pomóż przywrócić nam dobre relacje, ponieważ przez nasze własne winy straciliśmy piękny związek. Daj nam łaskę, abyśmy wszystkie zwierzęta w prezencie od Ciebie traktowali z szacunkiem, bo są Twoimi stworzeniami. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętego Franciszka z Asyżu i zasługi Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą na wieki. Amen.

II

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na rozpoczęcie: Wierzę w Boga…, Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach:
 Ojcze nasz…

I. Dziesiątka: Święty Franciszku, pokorny naśladowco Pana naszego Jezusa Chrystusa, naucz nas pokory.

II. Dziesiątka: Święty Franciszku, prawdziwy Apostole Ewangelii, daj nam świadczyć o Chrystusie.

III. Dziesiątka: Święty Franciszku, ubogi miłośniku Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam umiłować ubóstwo.

IV. Dziesiątka: Święty Franciszku, naśladowco Jezusa Chrystusa w świętych znakach Jego Męki, daj nam ukochać Krzyż Chrystusowy.

V. Dziesiątka: Święty Franciszku, miłujący Boga heroicznie do końca, pozwól nam umrzeć z Imieniem Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie: (3 razy) Chwała Ojcu…

III

Koronka na 5 piątków do Św. Franciszka na pamiątkę 5 Ran Jezusowych na ciele św. Franciszka Patriarchy wyrażonych.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bądźcie pozdrowione, o Najdroższe Rany Jezusowe, w Wszechmocności Ojca, Który Was sprawił. Bądźcie pozdrowione, w Mądrości Syna Bożego, Który Was podniósł. Bądźcie pozdrowione, w Dobroci Ducha Świętego, Który Was w odkupieniu rodzaju ludzkiego przez miłość wykonał. Wam się polecam, w Was się ukrywam, abym Waszą przyczyną i mocą od złości nieprzyjaciela duszy mógł(a) być uwolniony(uwolniona).

Westchnienie Świętego Franciszka: Niech będzie Błogosławione Najsłodsze Imię Pana mego Jezusa Chrystusa; niech będzie i Błogosławiona i Najchwalebniejsza Panna Maryja, która Go porodziła i z Nim Cierpiącym Współcierpiała. Niech będzie Uwielbiony Jezus i Maryja z całym Dworem Niebieskim dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy o Ranach Pana Jezusa i Świętego Franciszka: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! Przez niepojętą i Najdroższą Miłość Twoją, z Której wszystkie Rany Twoje, a osobliwie owe 5 Większych na Krzyżu zadanych, które raczyłeś podjąć i po Zmartwychwstaniu w Uwielbionym Ciele Twoim zachować, a które później na ciele wiernego sługi Twego Franciszka Serafickiego cudownie odnowiłeś: prosimy Cię pokornie, przyjmij te modlitwy i użycz nam litościwie, abyśmy przez te Najdroższe Rany i grzechów odpuszczenie i życie wieczne otrzymali. Amen.

I. Seraficki Ojcze Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem, całuję Świętą Ranę prawej Ręki Twojej od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele tą miłości gorącością pozdrowił, którąś Ją tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym przy Boskiej pomocy, dobre uczynki wykonywał(a),a opuszczone chętnie i usilnie wynagradzał(a).Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

II. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Ręki Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, aby wszelkie przykrości doczesne słodkimi mi się wydawały, a w przeciwnościach wszelkich pomoc Boża mnie wspomogła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

III. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Prawej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym z radością postępował(a) w drodze Przykazań Boskich, a na drodze nieprawości
nigdy nie postał(a).Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

IV. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym na Ostatnim Sądzie nie na lewej stronie z odrzuconymi, ale na prawicy z wybranymi Chrystusa owieczkami był(a)postawiony(postawiona).Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

V.
 Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica),pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Boku Twego, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym zupełną serca mego miłość i nadzieję w tej Najdroższej Ranie pokładał(a)a potem za
Łaską i pomocą Boską nowych ran Sercu Jezusowemu przez grzechy moje nie zadawał(a).Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…


WSTECZ