Błogosławiony Władysław z Gielniowa

Żywot

Władysław przyszedł na świat w Gielnowie, miasteczku ziemi sandomierskiej. Widząc jego pobożność i pragnienie wiedzy, wysłali go rodzice na studia do Krakowa. Porwany wymową św. Jana Kapistrana, który wóczas przebywał w Polsce, wstąpił Władysław do zakonu św. Franciszka. Przydzielono go do klasztoru warszawskiego, gdzie starał się zostać doskonałym zakonnikiem. Umartwiał ciało, przestrzegał pilnie posłu­szeństwa i pokory, długie godziny przeznaczał na mo­dlitwę i rozmyślania. Zostawszy kapłanem, postawił sobie za cel nauczanie. Przez oświatę i wpajanie religij­ności w lud, starał się chronić go od zepsucia i niedoli, niweczyć zakusy heretyków i prze­wrotnych nauczycieli. Umiał tak przekonująco i gorąco przemawiać do serc grzeszników, że na­wracali się tłumnie i wiedli przykładne życie. Kazania wszystkie rozpoczynał od imienia Jezus, gdyż imię to stanowi początek i fundament naszego zbawienia. Na wzór św. Bernardyna, imię to napisane na tabliczce często podczas kazania pokazywał słuchaczom. Układał pobożne pieśni, które po nabożeństwie śpiewał z ludem. Jako przełożony, a później prowincjał zakonu, rządził braćmi roztropnie, słowem i przykładem, utwierdzając ich w doskonałości i nakłaniając do pilnego przestrzegania reguły. Na starość wyprosił się od prowincjalstwa i osiadł w klasztorze w Warszawie, gdzie przyświecał wszystkim — przykładem gorliwości i cnót. Często wpadał w zachwycenie; raz w Wielki Piątek pod­czas kazania na oczach wszystkich uniósł się w po­wietrze i trwał tak czas jakiś. Dokonał świąto­bliwego żywota w 1505 r. Przy jego grobie działy się liczne cuda. Papież Benedykt XIV zaliczył go w poczet błogosławionych oraz ogłosił patronem Polski i Litwy w 1750 roku.

Najważniejsze daty:

Urodzony dla świata ok. 1440 r.
Urodzony dla nieba 4 maja 1505 r.
Beatyfikowany 11 lutego 1750 r. Wspomnienie: 25 września.

Patron: patronem Polski i Litwy od 1750 roku, 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy.

W ikonografii: często przedstawia się bł. Władysława w pobliżu słupa biczowania i z biczem w ręku. Jego atrybutami są: ukazujący się mu Chrystus, anioł, różaniec, smok jako symbol szatana. 

Nauka:

Za głosem Boga idąc, obrał sobie Władysław stan zakonny i tak zbawił duszę swoją. Badaj serce swe i słuchaj pilnie głosu Boga, jeśli chcesz iść zawsze drogą, wiodącą do Nieba i zbawienia.

Modlitwa:

Boże, który wszystkich powo­łujesz do królestwa swego, spraw, prosimy, za przyczyną św. Wyznawcy, Władysława z Gielnowa, abyśmy, ponad żądze i powaby tego świata wy­niesieni, zasłużyli sobie dojść do żywota wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, któryś błogosławionego Władysława obdarzając wysoką doskonałością zakonną, jasnym świecznikiem w Kościele naszym uczynił, spraw miłościwie, abyśmy za jego przykładem we wszelkich cnotach wzrostu nabierali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem wraz z Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.

Legenda

Na obrazie w ołtarzu Kościoła Bernardynów w Krakowie przedstawiono błogosławionego Władysława unoszącego się nad amboną w czasie wygłaszania kazania do ludu zebranego w kościele.

Cud ten miał następujący przebieg: w Wielki Piątek wyszedł Władysław na ambonę bardzo zmarnowany postem i nocnym na modlitwie czuwaniem. Lecz gdy zaczął mówić o ukrzyżowanym Zbawicielu, gdy do słów dołączyły się łzy miłości i żalu nad cierpiącym Chrystusem, wnet serca słuchaczy kruszyły się i z wielką ochotą oczyszczały się w sakramencie pokuty. Podczas opowiadania o biczowaniu Pana Jezusa Władysław spojrzał na obraz w kościele przedstawiający to wydarzenie. I oto teraz stała się rzecz cudowna: Władysław podniesiony został nad ambonę i jakiś czas w powietrzu zawisł. Następnie lekko spuszczony został na ambonę. Bracia zakonni zanieśli go (ogromnie osłabionego) do mieszkania, gdzie już z nikim nie rozmawiał, lecz przygotowywał się na śmierć, która niedługo potem nastąpiła.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony

św. Anna | Klasztor OO. Bernardynów w Warszawie

https://www.bernardyni.net/wwarszawieodxvii/sw-anna/

Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa

https://archwwa.pl/parafie/warszawa-bl-wladyslawa-z-gielniowa-w-natolinie/

Skarby Kościoła 25 września | Bł. Władysław z Gielniowa

Boży szaleńcy. Część 5: bł. Władysław z Gielniowa

Żołtarz Jezusów – przypisywany bł. Władysławowi z Gielniowa, XVI w.

Bł. Władysław z Gielniowa wołał: Jezus, Jezus, Jezus

#Ciekawostki – bł. Władysław z Gielniowa i aresztowanie Prymasa Tysiąclecia