Święty Szymon z Lipnicy

Żywot

Urodził się w r. 1420 jako syn cnotliwych i pobożnych mieszczan miasteczka Lipnicy, w ziemi krakowskiej. Rodzice wychowali go starannie i wysłali na nauki do Krakowa, gdzie zdobył sobie na tamtejszej akademii stopień doktora teologii. Na zaproszenie króla Kazimierza przybył wówczas do Krakowa Jan Kapistran, słynny na cały świat kaznodzieja. Kazaniami swymi tak porywał i kru­szył serca, że ludzie znosili na rynek złe książki i zbyteczne przedmioty, paląc je publicznie; nie­przyjaciele jednali się, krzywdziciele zwracali pie­niądze, bogacze umartwiali się, wielu zaś porzu­cało świat i zamykało się w klasztorze. Do tych ostatnich należał i Szymon. Postanawiając po­święcić się Bogu, wstąpił do zakonu bernardynów na Stradomiu w Krakowie. Umartwiał się tu mil­czeniem, postami i biczowaniem; jako szczególny czciciel Maryi, przed każdem jej świętem pościł i nosił włosiennicę. Pracował nieznużenie na am­bonie i w konfesjonale. Jako magister, a później jako gwardian i prowincjał, zachęcał braci do ubóstwa i pracy w duchu Chrystusa. Odbył pieszo pielgrzymkę do Rzymu, stamtąd udał się do Pa­lestyny i zwiedził wszystkie miejsca święte. Wró­ciwszy do Krakowa, pracował dalej w zakonie i umartwiał się coraz surowiej. Mówił tylko tyle, ile było koniecznie potrzebne. Podczas morowej zarazy, jaka nawiedziła Kraków, obsługiwał gor­liwie opuszczonych chorych, sam jednak uległ cho­robie i zmarł 11 lipca 1482 r. jako ofiara miłości bliźniego. Bóg stwierdził cudami jego świętość.

Szymona z Lipnicy wcześnie otoczono kultem, nadając mu tytuł „spragnionego zbawienia wszystkich” – Salutis omnium sitibundus.

W 1685 papież Innocenty XI zaaprobował kult Szymona z Lipnicy jako błogosławionego. 27 lipca tegoż roku nastąpiło przeniesienie relikwiarza błogosławionego  z Wawelu do kościoła bernardynów w Krakowie na Stradomiu. W 2007 papież Benedykt XVI uroczyście kanonizował bł. Szymona z Lipnicy.

Najważniejsze daty

Urodzony dla świata około 1438-1440 r.
Urodzony dla nieba  18 lipca 1482 r.
Beatyfikowany 24 lutego 1685 (papież Innocenty XI).
Kanonizowany 3 czerwca 2007 r. (papież Benedykt XVI).
Wspomnienie: 18 lipca.

Patron: miasta Krakowa i rodzinnej parafii w Lipnicy Murowanej, studentów, kobiet w ciąży, orędownik w czasie zarazy.

W ikonografii: św. Szymon przedstawiany jest jako głoszący kazanie. Atrybuty: krzyż, bochen chleba.

Nauka:

Był Szymon szczególnym czcicielem Maryi, wiedząc, że Ona jest Matką naszą. Jak matka każda troszczy się o szczęście swych dzia­tek, tak Marya troszczy się o zbawienie wszystkich ludzi. Do Niej uciekajmy się we wszelkiej potrzebie, a Ona wyprosi nam wszystko u Boga.

Modlitwa:

Boże, któryś Bł. Szymona szcze­gólnym darem wymowy obdarzył, spraw łaskawie, abyśmy, według jego nauk żyjąc, gardzili marno­ściami świata, i w miłości Boga i bliźniego dążyli wytrwale do osiągnienia wiecznej szczęśliwości. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś błogosławionego Szymona, Wyznawcę Twojego, szczególnymi łaskami w głoszeniu Ewangelii obdarzyć raczył, spraw miłościwie, abyśmy karmiąc dusze nasze tąż nauką, którą on głosił, spełniali, co Tobie jest miłe i drogą sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dojść, mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Legenda

Do Krakowa przybył Jan Kapistran, Włoch, zakonnik franciszkański. Przyjęty z radością przez króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego głosił w Krakowie kazania. Kazania te, głoszone po włosku, tłumaczono na język polski, co jednak nie osłabiło ich skutku – w nawracaniu grzeszników wprost cuda się działy. Potrafił słuchaczy tak zapalić do porzucenia ziemskich marności, że na rynek krakowski znosili oni karty do gry i kości, kulki do grania i inne rzeczy, przeszkadzające człowiekowi do zbawienia duszy. Z tych wszystkich nieużytków Kapistran postawił wielki stos i podpalił go. Ale jeszcze w czym innym skuteczne były kazania Jana Kapistrana. Oto potrafił on pozyskać wielu akademików i profesorów do przyjęcia habitu św. Franciszka z Asyżu. Wśród nich był także Szymon z Lipnicy. Z jego życia pozostała wiadomość, że był bardzo gorliwym miłośnikiem Maryi. Ukochał Ją tak bardzo, że na drzwiach swojej celi napisał:

„Ktokolwiek będziesz mieszkańcem tej celi, pamiętaj, byś czcią i miłością Maryję uweselił”.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony

Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w Krakowie

http://bernardyni.com.pl/Aktualnosci,608_sanktuarium_sw_szymona_z_lipnicy.html

Sanktuarium św. Szymona – Lipnica Murowana

http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl/?page_id=26

Sanktuaria Maryjne, Pańskie, Świętych, Narodowe na świecie

https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-sw-szymona-lipnicy/

Nasza Areka

http://www.nasza-arka.pl/2007/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=2

Skarby Kościoła 18 lipca | św. Szymon z Lipnicy

Apel u św. Szymona w Lipnicy Murowanej słowo i pieśń ojciec Jacek Azariasz Hess OFM

Litania do świętego Szymona z Lipnicy

Szymon z Lipnicy i wielka epidemia

Miasto Świętych – św. Szymon z Lipnicy