Litania do bł. Jana Dunsa Szkota

(z j. hiszpańskiego przetłumaczył W. Bar OFM Conv. Zob. Seliger Johannes Duns Skotus. Gebete und Gedanken. Hrsg. H. Schneider. Düsseldorf 1986.)

I

Kyrie elejson. – Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste,

usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, –

zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj

się nad nami. Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami.

Dziewico Niepokalana – módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku – módl się za nami. Błogosławiony

Janie Dunsie Szkocie – módl się za nami.

Synu ubogi św. Franciszka,

Stróżu wierny powołania i przykładnego życia,

Badaczu głęboki Bożych misteriów,

Słuchaczu wierny Objawionego Słowa Bożego,

Głosicielu dobitny nieskończonej miłości Boga,

Wielki Heroldzie powszechnego Królestwa Jezusa,

Świadku żarliwy Boskiego Serca Jezusa,

Wyznawco mężny Niepokalanego Poczęcia,

Sługo posłuszny Świętej Matki Kościoła,

Obrońco odważny autorytetu papieża,

Świadku wierny żywej wspólnoty chrześcijan,

Obrońco godności chrześcijańskiej,

Bojowniku stanowczy w zwalczaniu herezji i niewierności,

Wielki mistrzu Kościoła,

Przewodniku poprawnych poszukiwań i prawdziwej nauki,

Przykładzie teologów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami bł. Janie Dunsie Szkocie

L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, Ty uczyniłeś bł. Jana Dunsa Szkota – przez jego życie i nauczanie – znakomitym świadkiem Twej Boskiej miłości. Pomóż nam zrozumieć to, czego on nauczał i naśladować w czym żył przykładnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II

Kyrie elejson. – Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste,

usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba

Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata

Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, – zmiłuj

się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się

nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Dunsie Szkocie, sługo Boga w Trójcy Przenajświętszej,

Poszukiwaczu szczery tego, co prawdziwe, dobre i piękne,

Miłośniku porządku Bożego,

Badaczu misteriów miłości Boga,

Odkrywco miłości w całym stworzeniu,

Przyjacielu serdeczny Boga Stwórcy człowieka,

Zwiastunie serdeczny Jezusa jako centrum świata,

Przyjacielu Boga, złączony z Sercem Jezusa,

Posłańcu absolutnego królowania Chrystusa,

Obrońco wytrwały wyboru Maryi,

Wielki czcicielu Jej wielkości,

Niezmierny prekursorze dogmatu Niepokalanego Poczęcia,

Bojowniku nieustraszony prymatu papieża,

Przykładzie znakomity wszystkich teologów,

Spadkobierco wierny Serafickiego Ojca,

Latoroślo szlachetna w Zakonie Franciszkańskim,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie Baranku

Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie Baranku

Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K: Boże, Ty mnie pouczałeś od mojej młodości

L: I zawsze będę głosił Twe cuda

Módlmy się:

O Boże, w swej dobroci dałeś Twojemu Kościołowi bł. Jana Dunsa Szkota, niezwykłego w świętości i w nauczaniu. On szczególnie umiał interpretować i ogłaszać misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi. Dozwól przez jego orędownictwo odpowiadać na wyzwania życia, pod szczególną opieką Świętej Matki, która przez zasługi Swojego Syna była zachowana od grzechu pierworodnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ