Litania do bł. Władysława z Gielniowa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                                   

                                    zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,    

módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych,
Święty Janie Kapistranie, założycielu naszej Prowincji,
Bł. Władysławie, wyznawco Chrystusa,
Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,
Bł. Władysławie, prawdziwy synu świętego Franciszka,
Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący,
Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,
Bł. Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży,
Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,
Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,
Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,
Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,
Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,
Bł. Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory,
Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej,
Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,
Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,
Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,
Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,
Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący,
Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający,
Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,
Bł. Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga,
Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,
Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,
Bł. Władysławie, patronie i orędowniku Polski,
Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy,
Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący.

Bądź nam miłościw,                        przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw,                        wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego,                     wybaw nas, Panie.
Od sideł szatana,
Od grzechu każdego,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Od gniewu Twego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez przyczynę i zasługi Błogosławionego Władysława,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata,                        przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata,                        wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata,                        zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, błogosławiony Władysławie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Tyś sprawił, że błogosławiony Władysław zajaśniał doskonałością życia zakonnego i apostolskiego, † spraw łaskawie, byśmy za Jego przykładem nieustannie wzrastali w cnotach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

WSTECZ