Litania do Sługi Bożego Rafała z Proszowic

Litania do o. Rafała z Proszowic

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami

Błogosławiony Rafale, synu biednych, lecz zacnych rodziców Błogosławiony Rafale, świętość Patrona swojego Stanisława od dzieciństwa naśladujący
Błogosławiony Rafale, od najmłodszych lat ministrancie poboż­ny

Błogosławiony Rafale, wzorze kształtującej się młodzieży Błogosławiony Rafale, przykładzie czystości i niewinności Błogosławiony Rafale, wytrwały w poświęceniu się służbie Bożej

Błogosławiony Rafale, wzorze i przykładzie nowicjuszy
Błogosławiony Rafale, wiemy naśladowco Ojca św. Franciszka
Błogosławiony Rafale, ozdobo Braci Mniejszych
Błogosławiony Rafale, w pełnieniu obowiązków gorliwy Błogosławiony Rafale, w pracach i umartwieniach niezmordo­wany

Błogosławiony Rafale, kapłanie według Serca Bożego
Błogosławiony Rafale, kaznodziejo nieustraszony

Błogosławiony Rafale, nieugięty w przywracaniu karności Błogosławiony Rafale, wzorze i przykładzie przełożonych Błogosławiony Rafale, przykładzie pokory
Błogosławiony Rafale, w modlitwach nieustający
Błogosławiony Rafale, Mękę Pańską nabożnie rozważający Błogosławiony Rafale, w pobożności dla Maryi świętość czer­piący
Błogosławiony Rafale, cnót wszelkich wzorze najjaśniejszy Błogosławiony Rafale, w przeciwnościach życiowych cierpliwy Błogosławiony Rafale, w życiu i po śmierci cudami wsławiony Błogosławiony Rafale, ślepym wzrok przywracający Błogosławiony Rafale, kalectwa rozliczne leczący Błogosławiony Rafale, umierających do życia przywracający Błogosławiony Rafale, choroby dusze i ciała leczący Błogosławiony Rafale, od nieszczęśliwych wypadków chroniący Błogosławiony Rafale, zmarłych wskrzeszający
Błogosławiony Rafale, ufność w twej przyczynie niezawodząca Błogosławiony Rafale, najdroższy ojcze i opiekunie nasz

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami błogosławiony Rafale: abyśmy się stali god­nymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Błogosławiony Rafale, który strzegąc dusz ludzkich od grzechu, wiele łask u Boga dla siebie i dla drugich wyjednałeś, uproś nam, błagamy cię, abyśmy dóbr Bożych nie nadużywali, lecz przez skromne i bogobojne życie na zbawienie zasłużyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszechmogący Boże, przyjmij pokorne prośby nasze, które przy obchodzie pamiątki sługi Twego Rafała nabożnie przed Tobą skła­damy, którzy w nasze cnoty i słabe zasługi ufać nie możemy, przez jego przyczynę i modły, które przed obliczem Twoim są przyjem­ne, w potrzebach naszych ratunek i pomoc doznawać zawsze mo­gli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Sługi Bożego Rafała z Proszowic (II)

Kyrje elejson. Chryste elejson. Kyrje elejson!
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Opiekunko nasza — módl się za nami.

Sługo Boży Rafale

— módl się za nami.

Wznosimy do Ciebie prośby zaufałe,
Synu Polskich Rodziców,
Nie z bogatych idący dziedziców,
Przez ich modły od Boga uproszony,
Pod Krakowem w Proszowicach zrodzony,
Tamże w kościele ochrzczony,
Imieniem Stanisława Świętego zaszczycony,
Od dzieciństwa pełen skromności,
Chętny do nauk i do pobożności,
Dla postępu w naukach od starszych poważany,
Dla niewinnego życia od wszystkich ukochany,
Zmysły swoje cięgle na baczności mający,
Czystość duszy i ciała usilnie piastujący,
W ruchu i postawie ciała pięknie układny,
W towarzystwie każdem zawsze przykładny,
Zabaw światowych pilnie unikający,
Szyderstwa dla cnót nieraz ponoszący;
Do zapędów młodości nigdy nie namiętny,
Na Boga nad sobą zawsze pamiętny,
W cnotach co dzień postępujący,
Do zakonu także wzdychający,
W tem jednak od ludzi szukający rady,
Lękający się własnej zdrady,
Duchem więc Bożym natchniony,
Łaską niebios oświecony,
W zakonie Franciszka umieszczony,
W świętości nad wielu wywyższony,
Zakonniku najpokorniejszy,
Kapłanie najprzykładniejszy,
Podobać się Bogu szczerze pragnący,
Wszystkich do cnoty prowadzący,
W kaznodziejstwie rozsądnie żarliwy,
Na przełożeństwie o braci troskliwy,
Dla każdego w potrzebach przystępny,
Od praw ludzkości nigdy nieodstępny,
Przy pobożności pracowity,
W przymioty Sług Bożych obfity,
W pełnieniu obowiązków gorliwy,
W przeciwnościach wszelkich cierpliwy,
W obejściu się z każdym swobodny,
Cichy, skromny, miły i łagodny,
Takim, aż do sędziwości widziany,
Przy schyłku nawet, przyjemnością odziany,
Rozmyślaniu mąk Jezusa oddany,
W tych myślach często łzami oblany,
Chorobą wreszcie przykrą złożony,
W Sakramenta święte opatrzony,
Do śmierci pilnie się gotujący,
Za winy w piersi się bijący,
Przed śmiercią wszystkich przepraszający,
Uraz doznanych nie pamiętający,
Bogu ducha z pokorą polecający,
Wśród łez braci swoich konający,
Szczęśliwie w Bogu zaśnięty,
Uważany zaraz jako Święty,
Po śmierci cudami wsławiony,
W sto lat z grobu podniesiony,
Przez wielką uroczystość uczczony,
Błogosławionym ogłoszony,
Z Bogiem w Niebie królujący,
Ziemianów pocieszający,
O, Ty drogi nasz Patronie!
Ratuj nas w życiu i w skonie!
Boże bądź nam miłościwi. Przepuść nam Panie.
Boże bądź nam miłościwi. Wysłuchaj nas Panie.
Przez cnotliwość Rafała Sługi Twojego, Wysłuchaj nas Panie!
Przez życie jego wzorowo przepędzone,
Przez prace jego ku czci Twojej czynione,
Przez pożycie jego dla Ciebie umartwione,
Przez miłość jego nieustanną ku Tobie,
Przez nabożność jego do Najśw. Maryi Panny,
Przez wytrwałość jego w ślubach zakonu,
Przez boleść i cierpienia jego śmiertelne,
Przez święte jego w Warcie skonanie,
Przez cudowne grobu jego wsławienie,
Przez modły jego do Ciebie za ludzi wznoszonej,
Przez liczne cuda przez niego dla wielu uczynione,
Niech i dla nas będzie Patronem w potrzebie,
Niech po życiu naszem staniemy też w Niebie,
My grzeszni, prosimy Cię Boże! wysłuchaj nas Panie.
Niech nas we wszystkiem Twa dobroć wspomoże, wysłuchaj nas Panie.

Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam Panie.
Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas Panie.
Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

Chryste Jezu, usłysz nas — Chryste wysłuchaj nas,
Chryste elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson
V. Przez wysokie zasługi Błogosławionego Rafała:
R. Daj Boże, aby pomyślność kraj nasz okrywała.
V. Wysłuchaj łaskawie — modły nasze Panie!
R. Przyjm u Twego Tronu — nas wszystkich błaganie!

Modliny się:

Wszechmogący Boże, przyjmij pokorne prośby nasze, które przy obchodzie pamiątki Sługi Twego Rafała, nabożnie przed Tobą składamy: abyśmy, którzy w nasze cnoty i słabe zasługi zaufać nie możemy, przez Jego przyczynę i modły, które przed obliczem Twojem są przyjemne, w potrzebach naszych ratunek i pomoc doznawać zawsze mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ