Modlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Modlitwa o zdrowie

Święty Szymonie z Lipnicy, Opiekunie chorych, pomóż mi z pokorą znosić cierpienia i trudy mojej choroby. Dziś uciekam się do Ciebie, pokładając wiarę w uzdrowienie za Twoim wstawiennictwem i ufając Bożemu miłosierdziu. Zabierz mój ból i smutek, a ześlij odwagę i nadzieję. Daj mi siłę, bym z ręki Jezusa przyjął te dolegliwości i wytrwał w pokorze i świętej wierze.

Święty Szymonie, Ty nie zapominasz o cierpiących, wspieraj również mnie w tych ciężkich chwilach. Jeśli taka będzie wola Boża, błagam przywróć mi zdrowie, o które z wiarą i ufnością pokornie proszę. Amen.

Święty Szymonie, cudowny Lekarzu chorych – módl się za nami!

Modlitwa błagalna o uposzenie łask

W pokorze upadam przed Twoim nieskończonym majestatem, Boże, i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej teraźniejszej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, że Ty Panie jesteś Dawcą wszystkiego, jesteś Bogiem żywych i umarłych, wszystkim mądrze rozporządzasz. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy sług Twoich, ilekroć do Ciebie z wiarą i ufnością się udadzą. Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą, przychodzę dziś do Ciebie.

Boże, jedynie dobry i łaskawy, spraw to przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, abym dostąpił łaski, o którą proszę……………………….

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….

Św. Szymonie, który kochałeś Boga i ludzi prawdziwą miłością służąc im bez granic, wspieraj wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają i wypraszaj u Boga to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Święty Szymonie z Lipnicy, cudowny Lekarzu chorych. Ty wielu chorym przywracasz zdrowie i siły do pełnienia codziennych obowiązków. Spójrz na członka mojej rodziny N., który zachorował. Wejrzyj na jego duchowe i cielesne cierpienia. Ty nie zapominasz o cierpiących, wspieraj również N., w tych ciężkich dla niego chwilach. Daj mu silę i wiarę, by z pokorą je znosił.

Święty Szymonie pozwól mu doznać Twojej pomocy i jeśli taka będzie wola Boża, wyproś dla niego łaskę wyzdrowienia. Przywróć mu zdrowie, o które z wiarą i ufnością pokornie proszę. Amen.

Święty Szymonie, Opiekunie chorych módl się za nami.

Modlitwa I

Boże, któryś wyznawcę Twego św. Szymona z Lipnicy szczególnym darem wymowy obdarzył, dozwól łaskawie, abyśmy według nauki jego postępując, gardzili marnościami tego świata, miłowali Boga, względem bliźnich postępowali sprawiedliwie, a modlitwą, pracą i umartwianiem zwyciężyli nieprzyjaciela naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa II

Boże, nasz Ojcze, który wybrałeś św. Szymona z Lipnicy na gorliwego głosiciela słowa i szerzyciela chwały Najświętszego Imienia Jezus, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie strzegli ducha wybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa III

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Świętego Szymona wyznawcę Twego łaską apostolską w opowiadaniu Ewangelii udarować raczył, spraw miłościwie, abyśmy zbawienia Jego nauką oświeceni według woli Twojej ścieżkami sprawiedliwości do ojczyzny niebieskiej przejść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa IV

Cieszę się i winszuję Tobie, wielki sługo Boży, Święty Szymonie, i oraz pokornie dziękujemy Dawcy wszystkich łask Chrystusowi Panu za te dobrodziejstwa i skarby duchowne, któremi Cię z nieprzebranego szacunku miłosierdzia swego w ubogim zakonie Franciszka Świętego zbogacić raczył, a oraz proszę, abyś Twoją gorącością miłości Boskiej zagrzał serce moje oziębłe, którąś pałał gdyś z wielką Ducha żarliwością nawiedzał w Jerozolimie te miejsca święte, które Zbawiciel nasz Jezus Przenajświętszą Krwią swoją skropił i poświęcił. Niech Twoje westchnienia serdeczne i te łzy, któreś na ten czas obficie wylewał, gdyś gorzką mękę Jego rozpamiętywał, wprawię w sercu mojem, abym odtąd nigdy więcej zdradliwą tego świata nie udał się powabą, ale duszę i serce moje, w tem jedynie zatapiał, który sam jeden nieskończonemi dobrami zupełnie uszczęśliwić mnie może. Zbaw mnie, mój Jezu. Amen.

Modlitwa V

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen,

Modlitwa VI

O Boże miłosierny, dawco łaski chwały, któryś świętego Szymona drogami zakonnego umartwienia doprowadzić raczył, niechże już ja więcej w drodze zachowania przykazań Twoich nie błądzę, ale cnota w cnotę wstępując, tak Ci wiernie służę tu na ziemi, żebym sobie zasłużył po śmierci Ciebie z Świętymi chwalić w Niebie na wieki wieków. Amen.

WSTECZ