Nowenna do św. Szymona z Lipnicy

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

(Odmawia się każdego dnia nowenny)

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W. I odnowisz oblicze ziemi.

K. Módlmy się:

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA BŁAGALNA

(Odmawia się każdego dnia nowenny)

W pokorze upadam przed Twoim nieskończonym majestatem, Boże, i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej teraźniejszej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, że Ty Panie jesteś Dawcą wszystkiego, jesteś Bogiem żywych i umarłych, wszystkim mądrze rozporządzasz. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy sług Twoich, ilekroć do Ciebie z wiarą i ufnością się udadzą. Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą, przychodzę dziś do Ciebie.

Boże, jedynie dobry i łaskawy, spraw to przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, abym dostąpił łaski, o którą proszę.

Ojcze nasz….
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu ….

Teraz następuje rozważanie dnia, przedstawienie próśb i podziękowań, modlitwa, litania do św. Szymona, na zakończenie pieśń do św. Szymona.

PIERWSZY DZIEŃ

Św. Szymon – Patron młodzieży akademickiej

W XV w. Akademia Krakowska przeżywała pełnię swojego rozwoju. Miała znakomitych profesorów, toteż młodzież tłumnie przybywała do Krakowa, by móc zapisać się w poczet uczniów tak znakomitej uczelni. Znalazł się tu również Szymon.

Wydział Artium, na który uczęszczał Szymon był wydziałem najliczniejszym. Spotkał tam wielu swoich rówieśników, dla których był wzorem gorliwości i przykładem postępowania. Wydział ukończył tytułem bakałarza. Jako jeden ze studentów Akademii Krakowskiej, ogłoszony świętym został patronem młodzieży akademickiej.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się: Chryste, który z miłością spojrzałeś na młodzieńca pytającego Ciebie „co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne”, i który w młodym wieku powołujesz ludzi do swojej służby, wejrzyj na dzisiejszą młodzież i wskaż jej drogę życia zgodną z Twoją Ewangelią. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ DRUGI

Św. Szymon – Chluba Zakonu

W 1453 roku przybył do Polski jeden z największych kaznodziejów Jan Kapistran. Założył w Krakowie na Stradomiu pierwszy w Polsce klasztor Obserwantów pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Zgłaszali się do niego studenci Akademii Krakowskiej, a wśród nich Szymon z Lipnicy. Zrezygnował z kariery naukowej i postanowił naśladować św. Franciszka z Asyżu. Poddał się pod władzę przełożonych, najpierw w nowicjacie, a następnie studiując teologię w krakowskim klasztorze, później zaś jako zakonnik i kapłan.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, który uczyniłeś św. Franciszka założycielem Zakonu Braci Mniejszych i ciągle powołujesz ludzi, którzy pragną naśladować swego zakonodawcę, za przykładem św. Szymona, który zrezygnował ze światowych zaszczytów, powołuj ludzi młodych do służby w Kościele i w Zakonie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ TRZECI

Św. Szymon – Głosiciel słowa Bożego

Jan Kapistran głoszący kazania w Krakowie wywarł wielki wpływ na Szymona z Lipnicy. Pod wpływem tych kazań i postawy Jana Kapistrana wstąpił do Bernardynów. Jego działalność kaznodziejska zaznaczyła się szczególnie w klasztorach w Tarnowie i Krakowie. Urząd kaznodziei był szczególnym zaszczytnym. Godność tę powierzano zakonnikom uzdolnionym i cieszącym się dobrą opinią. Jak mówią biografowie, słuchali go chętnie studenci i profesorowie. Pełnił również urząd kaznodziei katedralnego. Jego postawa i głoszone słowo Boże wywierały wielki wpływ na słuchaczy.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Módlmy się:Panie, który powiedziałeś swoim uczniom: „Idźcie i głoście światu Ewangelię”, spraw za wstawiennictwem św. Szymona, wielkiego siewcy Bożego słowa, by Twoja Ewangelia była głoszona na całym świecie wszystkim narodom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ CZWARTY

Św. Szymon – Spieszący z pomocą

W latach 1482-1483 nawiedziła Kraków jedna z największych epidemii, która zdziesiątkowała Kraków, pochłaniając wielką liczbę ludzi. Epidemia dotknęła również krakowski konwent Bernardynów, pochłaniając 25 zakonników. Było to wynikiem spieszenia z pomocą zarażonym epidemią. Wśród nich znalazł się i Szymon, który nie szczędził swojego zdrowia i sił, by ratować innych na wzór św. Franciszka idącego do trędowatych.

W bardzo krótkim czasie, bo w ciągu pięciu dni umiera. Zmarł 18 lipca 1482 roku.

Przestawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się:Chryste, który pochylałeś się nad każdą ludzką nędzą i cierpieniem, Ty który uzdrawiałeś chorych, spraw byśmy wpatrzeni w postać św. Szymona spieszącego z pomocą zarażonym epidemią, umieli dostrzec w chorych i cierpiących Twoje oblicze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ PIĄTY

Św. Szymon – Pełen pokory

Św. Szymon, mimo iż mógł osiągnąć wielką karierę na Akademii Krakowskiej, był przecież zdolnym młodzieńcem, zrezygnował ze świeckich godności i zaszczytów i przywdział habit Biedaczyny z Asyżu. Było to świadectwem jego głębokiej pokory. Był bardzo surowym dla samego siebie. Biografowie mówią, iż „w pokorze doszedł do największej doskonałości”.

Miał zapewne powody do pychy, gdyż był zdolnym, dobrym i znanym nie tylko w Krakowie kaznodzieją. Mimo to uważał siebie za najnędzniejszy proch.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Módlmy się:Boże, który pysznym się sprzeciwiasz a pokornym łaskę dajesz, za wstawiennictwem Twego pokornego sługi św. Szymona, pomóż nam zrozumieć, że wszelkie dobra i talenty nie są naszą zasługą, ale są darem otrzymanym z Twojej ojcowskiej ręki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ SZÓSTY

Św. Szymon – Przepełniony modlitwą

Od najmłodszych swoich lat Szymon umiłował modlitwę. Była ona dla niego obcowaniem z Bogiem. Zbliżała go do Boga. Jako student łączył naukę z modlitwą. Jak powie biograf: „Cokolwiek mu od nauki zostawało czasu wszystek na modlitwach i rozważaniach rozlicznych dobrodziejstw Bożych trawił”.

Z modlitwy czerpał siłę i świętość. I znowu biograf powie „siły swe czerpał z głębokiej kontemplacji rzeczy niebieskich”. Kontemplacja to z kolei dawała mu możliwość coraz lepszego poznania Boga.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się: Panie, który powiedziałeś: „Zawsze trzeba się modlić i nigdy nie ustawać”, i który sam dałeś nam przykład modlitwy, wlej w nasze serca swojego ducha, abyśmy podobnie jak św. Szymon, z modlitwy czerpali siłę do wiernego wypełniania Twoich przykazań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ SIÓDMY

Św. Szymon – Czciciel Maryi

Święci franciszkańscy to także wielcy czciciele Maryi, począwszy od zakonodawcy, św. Franciszka, który po swoim nawróceniu poszedł naprawić zniszczony kościółek poświęcony NMP Anielskiej. Wielkie nabożeństwo do Matki Bożej miał również św. Szymon z Lipnicy. O tym nabożeństwie świadczą słowa, które miał umieścić na ścianie w swojej celi zakonnej: „Gdy będziesz mieszkał w tej celi zakonnej pamiętaj byś był czcicielem Maryi”.

To Maryja wspomagała go wówczas, gdy szedł do ludzi zarażonych epidemią i była przy nim, kiedy sam zarażony odchodził z tego świata.

Przedstawienie próśb i podziękowań..

Módlmy się:Panie Jezu, który z krzyża na Kalwarii ofiarowałeś nam Swoją Matkę jako naszą, daj nam za przykładem św. Szymona godnie czcić Tę, która nieustannie wstawia się za nami u Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ ÓSMY

Św. Szymon – Miłujący pracę

Bóg dał Szymonowi duże zdolności w zdobywaniu wiedzy i w głoszeniu słowa Bożego. Lud chętnie go słuchał. To, iż w krótkim czasie stał się znanym ze swoich kazań nie tylko w Krakowie i Tarnowie, świadczy nie tylko o jego wielkim talencie, lecz również o wielkiej pracowitości. Do kazania starannie się przygotowywał, zdając sobie sprawę, że słuchają go nie tylko ludzie prości, ale przede wszystkim studenci i profesorowie.

Wiele wysiłku i trudu włożył również w podróż do Akwili na kapitułę generalną, a później do Pawii, Rzymu i Ziemi Świętej.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się:Boże, który poddałeś człowiekowi cały wszechświat, by czynił sobie ziemię poddaną i dałeś mu rozum, by i on miał udział w dziele stworzenia, za przykładem św. Szymona spraw, byśmy każdą pracę wykonywali uczciwie na Twoją chwałę i na pożytek bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

DZIEŃ DZIWIĄTY

Św. Szymon – Orędownik u Boga

Spiesząc z pomocą innym sam oddaje swoje życie dla zarażonych na epidemię. Umarł w opinii świętości w Krakowie 18 lipca 1482 roku. Zaraz po śmierci do jego grobu licznie przybywali pielgrzymi. Od samego początku przy grobie tym wielu ludzi doznawało przeróżnych łask. To doprowadziło w roku 1685 do beatyfikacji, a w roku 2007 do kanonizacji św. Szymona.

Kult św. Szymona trwa nieustannie do dnia dzisiejszego. Wierni składają przy jego grobie – w krakowskim kościele – prośby, ufają w jego wstawiennictwo przed Bogiem i doznają wielu łask.

Przedstawienie próśb i podziękowań…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, który jesteś przedziwny w swoich świętych i przez których obdarzasz nas różnymi łaskami, dozwól byśmy za pośrednictwem św. Szymona otrzymali to o co Cię z ufnością prosimy i co jest zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania i pieśń do św. Szymona.

WSTECZ