Nowenny do bł. Anastazego

Nowenna

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, Pociecho strapionych i Mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. W pokorze upadamy przed Twoim majestatem i błagamy Cię, racz – za przyczyną bł. o. Anastazego, który oddał życie swoje za wiarę w obozie koncentracyjnym – wysłuchać naszych modlitw i udzielić każdemu z nas łaski. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Króla Męczenników, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień pierwszy – Wiara

Wiara jest cnotą teologiczną, która pozwala nam żyć w zażyłości z Bogiem. Wierzyć, to znaczy także dawać świadectwo wiary w swojej codzienności. To znaczy iść z Chrystusem drogą krzyżową wśród przeciwności i prześladowań. Błogosławiony Anastazy dał swoim życiem takie świadectwo. W sposób heroiczny urzeczywistniło się ono w jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym.
Niech jego przykład będzie dla nas wzorem wiary, zwłaszcza dzisiaj, w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, gdy doświadczamy wielkiego zagubienia i zamieszania, gdy tak bardzo potrzebujemy wzorów osobowych do naśladowania.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazego zachowałeś wiernym do końca, udziel nam łaski niezachwianej wiary, abyśmy wśród zmienności świata potrafili mężnie ją wyznawać i szerzyć ku pożytkowi swojemu i bliźnich. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień drugi – Nadzieja
Nadzieja jest cnotą teologiczną, dzięki której, licząc przede wszystkim na łaskę Ducha Świętego, już teraz jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego. Cnota ta wlewa pewność, iż każdy z nas może ten cel osiągnąć, pozwala dźwigać się z upadków, usuwa obawy i zagrożenia oraz napełnia otuchą w przeciwnościach naszego ziemskiego pielgrzymowania.
Cnota nadziei dodawała bł. Anastazemu sił do pracy w niesprzyjających okolicznościach i wśród przeciwności życiowych. Dawała pociechę w czasie osamotnienia i duchowych cierpień, pozwoliła mu mężnie i odważnie znieść wszystko dla miłości Chrystusa w obozie koncentracyjnym.
Niech cnota nadziei stanie się także naszym udziałem i przynosi pociechę w trudnych chwilach życia.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …


Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazemu wyjednałeś szczególną nadzieję życia wiecznego, spraw, aby nasza nadzieja była pokorna i stała i opierała się nie na naszych siłach, ale żeby była nieustannie umacniana łaską Ducha Świętego. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień trzeci – Miłość Boga
Miłość jest cnotą teologiczną, dzięki której człowiek miłuje Boga nade wszystko, a także – ze względu na Niego – miłuje swoich bliźnich. Cnota ta zajmuje centralne miejsce wśród wszystkich cnót, zdobiących ludzką duszę. Rodzi liczne owoce, które są potrzebne w życiu codziennym, a wśród nich: radość, ufność i pokój wewnętrzny, bezinteresowną i trwałą przyjaźń oraz braterstwo.
Błogosławiony Anastazy pałał płomienną miłością do Boga. Realizował ją w całym swoim życiu, a jej szczyt osiągnął w obozie koncentracyjnym.
Niech cnota miłości rozpromieni także i nasze serca, abyśmy bardziej potrafili dawać, aniżeli brać.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazemu dałeś udział w prawdziwym umiłowaniu spraw Bożych i ludzkich, spraw, abyśmy w naszym życiu zawsze szukali przede wszystkim Boga, źródła prawdziwej miłości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień czwarty – Pokora
Pokora to cnota, która pozwala nam żyć w prawdzie i sprawiedliwości. Stawia Boga na pierwszym miejscu, pozwala prawidłowo rozpoznać, kim jesteśmy, czym dysponujemy oraz zrozumieć, komu wszystko zawdzięczamy. Człowiek pokorny nie wynosi się ponad innych, nie unika, ale i nie szuka pochwał. Żyje w prostocie. Potrafi z godnością i spokojem znieść niesłuszne poniżenie, obelgę, krzywdę, ale i upomnieć się o należny jemu i innym szacunek.
Chciejmy i my za przykładem bł. o. Anastazego Pankiewicza praktykować cnotę pokory, która sprawia, iż nasze życie staje się bardziej autentyczne i wartościowe.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który obdarowałeś bł. o. Anastazego równowagą ducha w przeciwnościach losu i powodzeniach, spraw, abyśmy umieli zapominać o sobie i stronili od nieuporządkowanego dążenia do godności, zaszczytów i honorów, a szukali jedynie Bożej chwały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

 Dzień piąty – Modlitwa
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina i uczy, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem – „Powinna ożywiać nas w każdej chwili”. Tymczasem my zbyt często zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Modlitwa utwierdza w wierze, pogłębia nadzieję i zbliża do Stwórcy. Błogosławiony o. Anastazy z modlitwy czerpał siłę do stawiania czoła problemom codzienności. Dzięki niej wzrastał w świętości życia.
Chciejmy i my za przykładem bł. o. Anastazego przemieniać swoje serca oraz modlić się o żywą wiarę i niezachwianą ufność w Boga.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu, który powiedziałeś: „Zawsze trzeba się modlić i nigdy nie ustawać’’, udziel naszym sercom swojego ducha trwania na modlitwie do Boga Ojca, abyśmy, jak bł. o. Anastazy, z modlitwy czerpali siłę do wypełniania Jego świętej woli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień szósty – Miłość bliźniego
Jezus streścił obowiązki człowieka względem Boga i drugiego człowieka w przykazaniu miłości: ,,Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Błogosławiony o. Anastazy praktykował przykazanie miłości bliźniego w sposób doskonały. Świadectwem tego stały się jego dłonie wyciągnięte w kierunku brata, boleśnie mu odcięte w obozie koncentracyjnym.
Módlmy się, abyśmy mogli i my wypełniać jak najdoskonalej to przykazanie.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Boże, który jesteś przedziwny w swoich świętych, dozwól, abyśmy za wstawiennictwem bł. o. Anastazego, który poszedł w ślady Syna Twego do końca miłując swoich braci, stawali się coraz bardziej jedną miłującą się rodziną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dzień siódmy – Praca
Praca jest powołaniem, zaszczytem i podstawową powinnością człowieka. Poprzez nią człowiek kształtuje całe swoje życie doczesne oraz zasługuje na życie wieczne z Bogiem. Najdoskonalszym wzorem wypełnienia tego powołania jest Jezus Chrystus, który pracował w warsztacie swojego ziemskiego ojca, nie przestając być w sprawach swego Ojca Niebieskiego.
Życie bł. o. Anastazego nieustannie wypełniały różne prace. Z wielkim poświęceniem i dokładnością wykonywał swoje zadania w zakonie, w pracy duszpasterskiej i wychowawczej. Nigdy nie szczędził sił.
Chciejmy i my podejmować nasze prace i obowiązki z wielką odpowiedzialnością i poświęceniem.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, który poddałeś człowiekowi cały wszechświat, spraw prosimy, abyśmy za przykładem bł. o. Anastazego, gorliwego pracownika Twojej winnicy, każdą pracę wykonywali uczciwie na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dzień ósmy – Cierpliwość
Probierzem miłości jest cierpliwość: „Miłość jest cierpliwa”. Różnorakie doświadczenia, trudności, problemy, wystawiają naszą wiarę, nadzieję i miłość na próbę. Cnota cierpliwości kształtuje się w duchowym zmaganiu. Ona okazuje prawdziwą wartość wiary, nadziei i miłości. Kto nie przeszedł próby cierpliwości nie zna swego serca.
Życie bł. o. Anastazego przepełnione było różnorodnymi doświadczeniami i trudnościami. W cierpliwości, z pełną ufności wiarą, z niezachwianą nadzieją w Bożą pomoc, i w miłości realizował swoje życiowe powołanie.
Starajmy się i my również o postęp w zdobywaniu i praktykowaniu cnoty cierpliwości, niezbędnej w naszym codziennym życiu.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który obdarowałeś bł. o. Anastazego umiejętnością konsekwentnego, pełnego miłości i cierpliwego realizowania podjętych zadań życiowych, obdarz i nas cnotą cierpliwości, abyśmy mogli bez zwątpień i szemrań pełnić wolę Bożą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień dziewiąty – Apostolstwo
Apostolstwo to praca dla chwały Bożej i dobra duchowego człowieka. Wynika ona z miłości Boga i ludzi. Wyróżniamy apostolstwo modlitwy, słowa i dobrego przykładu. Znajdujemy je w całym życiu bł. o. Anastazego. W okresie pobytu w obozie zagłady apostolstwo jego zyskało na sile wyrazu. Tam poprzez żarliwą modlitwę, wlewanie nadziei w serca współwięźniów i osobisty przykład życia ofiarnego wypełnił najlepiej jak tylko mógł swoje posłannictwo wiernego ucznia Chrystusa.
Starajmy się również być Chrystusowymi apostołami! W trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa świat potrzebuje, nie mniej niż wówczas, autentycznych wyznawców wiary.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który powołałeś i uczyniłeś bł. o. Anastazego żarliwym apostołem Królestwa Bożego, by modlitwą, słowem i przykładem swego gorliwego życia przybliżał ludzkie serca do Boga, udziel także i nam, za jego wstawiennictwem, łaski owocnego apostołowania w dzisiejszym świecie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna za przyczyną bł. Anastazego Pankiewicza

Wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz i Panie, Ty w swojej łaskawości ukształtowałeś serce Sługi Bożego o. Anastazego Pankiewicza na wzór Boskiego Serca Twojego Syna, pełnego dobroci i miłości. Prosimy Cię pokornie, racz wsławić wyniesieniem na ołtarze oddanego Ci sługę, który za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza, oddał życie swoje za wiarę w obozie koncentracyjnym.

Za przyczyną Twego Sługi proszę Cię, racz wysłuchać mojej modlitwy i udzielić łaski, o którą gorąco proszę. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario. Chwała Ojcu.

Wszechmogący i miłosierny Boże!

Modlitwa

Prosimy Cię pokornie, udziel nam za wstawiennictwem Bł. O. Anastazego Pankiewicza silnej wiary, by mężnie trwać przy Chrystusie i wytrwałości w czynieniu dobra.

Maryjo, Królowo męczenników uproś nam łaskę, byśmy byli “ludźmi mocnymi sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają”. Amen.

Błogosławiony Ojcze Anastazy – mężny świadku Chrystusowej Ewangelii – módl się za nami.

WSTECZ